Search


 
   
Готов Бетон PDF Print E-mail
 

Бетонска База СИТИ БЕТОН е лоцирана во кругот на самата Фабрика СИТИ БЕТОН ДОО нас. Горно Коњаре Куманово.

 

Капацитетот на производство е 80 м3/час.

 

Во зависност од потребите, побарувањата на потрошувачите, како и од условите и местото на вградување се произведуваат неколку типа и марки на бетон.

 

Бетоните се произведуваат според DIN EN 12620.

 

Се произведуват следниве бетони:

• Свеж – транспортен бетон
• Пумпен бетон
• Бетон за кошулици
• Специални бетони

 

 

 

  

Ценовник, важи до 31.03.2011

Р. Бр.
Опис
Количина
Ед. мера
Цена без ДДВ
Цена со ДДВ
    
MKD
MKD
I.
Готов Бетон со 3 или 4 фракции : 0 - 16 - 32 mm
1.1
B20
1
m3
2'900.-
3'422.-
1.2
B25
1
m3
3'200.-
3'776.-
1.3
B30
1
m3
3'450.-
4'071.-
1.4
B35
1
m3
3'800.-
4'484.-
II.
Пумпен бетон со 3 фракции: 0 - 16mm
2.1
B25 / P
1
m3
3'350.-
3'953.-
2.2
B30 / P
1
m3
3'600.-
4'248.-
2.3
B35 / P
1
m3
4'000.-
4'720.-
 


Според марка, бетоните се произведуваат од МБ10, МБ15, МБ20, МБ30, МБ40, МБ45 а по потреба и до МБ70.


Суровините користени во производството на бетон се со исклучив квалитет. Цементот се набавува од Цементара УСЈЕ-ТИТАН Скопје. Се користи цемент ПЦ15П45С,  ПЦ 45С – Чист цемент и Бел цемент.


Употребуваниот агрегат – песок е од речен перен, речен кршен камен како и фракции.


Големината на зрната кои се употребуват во согласност со рецептурата за одредена марка на бетон се: 0-2 мм, 0-4 мм, 4-8 мм, 8-11 мм, 8-16 мм, 16-23 мм и 16-32 мм.

Во зависност од наментата, условите на теренот, временските услови и други влијаниа во процесот на производство на бетонот се употребуваат и соодветни адитиви: пластификатори, успорувачи, убрзувачи, адитиви против мрзнење, адитиви против влажноса и др.


Користените адитиви се со атестиран квалитет и од лиценциран производител како што е Адинг – палета на производи.

Готовиот бетон од Бетонска База до објектот на потрошувачот се транспортира со миксери.
Доколку има потреба се исфрлува со пумпа за исфрлување на бетон.

 

 

Last Updated ( Friday, 10 December 2010 18:14 )
 

Who's Online

We have 1 guest online